بست های کادر علمی پوهنتون کندز

05 Jul, 2017

پوهنتون کندز درسال 1396برای بارمجدد در رشته هــای ذيل به سويه داکتر، ماستر ولیسانس به کادر علمي جديد ضرورت داردپوهنحی ستوتوماتولوژیديپارتمنت اطفال 3 بست

.پوهنحی زراعتديپارتمنت اگری بزنس 2 بست متقاضيان میتوانند ازتاریخ 14/4/1396 الی 30/4/1396 درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت، نمرات و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.