اداری

معاونین

 

   در طول این مدت چهار تن از استادان به سمت معاون علمی ایفای وظیفه نموده اند که کار های هر کدام آن در جهت رشد و توسعه و ساختار اکادمیک پوهنتون قابل قدر میباشد که طور ذیل آنها را به معرفی میگریم .

  1. پوهیالی انجنیر امان الله "هدایت "
  2. پوهنمل غلام محی الدین " نسیمی"
  3. حاجی محمد نعیم " کاتوزی "
  4. پوهنیار محمد یوسف "عزیزی"