ورزش

میدان های ورزشی

    در پوهنتون کندز میدان های ورزشی از قبیل :  فوتبال ، والیبال ، کرکیت موجود است ورزشکاران این نهاد  افتخارات شایانی را در ولایات های همجوار و مرکز با کسب مدال ها و کپ های قهرمانی  بدست آورده اند که همه روزه محصلان در آن به تمرینات خویش تحت نظر کمیته ورزشی میپردازند.

  خدمات محصلان به وجه احسن صورت میگیرد ، بر علاوه کتابخانه عمومی پوهنتون کتابخانه های کوچک در پوهنځی های زراعت ، تعلیم و تربیه و حقوق و علوم سیاسی نیز موجود میباشد .

تکنالوژی معلوماتی

  یک مرکز IT از مدت پنج سال بدین طرف بنام مرکز تحقیق و ریسرج استادان فعالیت مینماید که همکاری آن از طرف پروژه تحصلات عالی HEP صورت میگرد . و استادان همه روزه در بخش تحقیق و ریسرج از آن اســـتفاده مینمایند . همچنان یک مرکز کمپوتر از طرف موسسه ( هیرویست کوریا ) که دارای 35 پایه کمپیوتر میباشد مصروف ارایه خدمات کمپیوتری برای محصلان است که به اساس تقسیم اوقات تمام صنوف پوهنځی ها از ان استفاده مینمایند .

   تمام استادان و کارمندان  در این نهاد آموزش های کمپیوتر و انترنت را نیز آموخته اند و دسترسی کامل به آن دارند . و تعداد از استادان سرتیفکیت بین المللی ICDL را نیز اخذ کرده اند و در سایت GLP اشتراک فعال مینمایند .

فعالیت های علمی

   درجه تحصیل برای محصلان در این پوهنتون بسویه لسانس میباشد ، این پوهنتون دارای یک وپ سایت در انترنت بوده و نشریه های صنفی و دیواری در تمام صنوف وجود دارد که در هر هفته نشرات دارد . استادان این پوهنتون در سال جاری کار های تحقیقی خویش را انجام داده اند ، با تفکیک موضوعات علمی شان اینک در ذیل ارایه میگردد.

  1. راه اندازی مسابـــــــقات ورزشی تورلمنت خزانی پوهنځی های مربوط پوهنتون کندز از قبیل فوتبال ، والیبال ، فود سال ، کرکت ، تیکواندو .
  2. کمک و همکاری لباس ورزشی توسط موسسه کته خیل برای چهار تیم پوهنتون کندز
  3. تشویق ورزشکاران پوهنتون کندز همراه با کپ های قهرمانی ، تقدیر نامه ها و  اهدای جوایز از جمله دو دانه کپ  ، دو دانه توپ فوتبال و شش دانه مدال توسط آمریت ورزشی ، یک دانه جال همکاری ریاست معارف و تعداد 14 دانه توپ فوتبال توسط روزنامه ( رسنی ) ولایت کندز . 
  4. کمک و همکاری آمریت جوانان ولایت کندز لباس ورزشی برای سه تیم والیبال پوهنځی های مربوط پوهنتون کندز