چارت تشکیلات

تشکیلات

از نظر تشکیلات اداری این پوهنځی دارای رئیس ، معاون، مدیر تدریسی، مدیر اجرائیه، یک کارگرخدماتی میبا شد .

 

مقام ریاست

معاون

مدیریت تدریسی

مدیریت اجرائیه

کارکن خدماتی (1 نفر)