د يوې پوښتنې لري او یا تبصرې کولو ؟

Our Office

Kart-e-Char
Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan