معرفی پوهتحی اقتصاد  

پوهنحی اقتصاد در سال 1390 با دو دیپارتمنت (امور مالی و بانکی و اقتصاد ملی) در چوکات پوهنتون کندز ایجاد گردید، که در اوایل با 3 نفر استادان و 52 نفر محصلین شروع به فعالیت نمود.

با وجود امکانات محدود و پرسونل کم  اساتید گرامی با سعی تعلاش خستگی ناپذیر منحیث اساسی ترین وظیفه خویش جهت بهبود مستمر پروسه تحصیلی و فراهم ساختن فرصت های جدید یکسان برای همه

مصروف خدمت صادقانه بودند. با گذشت  زمان و توجه هیات رهبری پوهنتون کندز تشکیل این پوهنحی

وسعت یافته در سال های ( 1392- 1393 ) تعداد اساتید به 8 نفررسید از جمله 2 نفر ماستر6 نفر با درجه لیسانس برای  394 تن محصلین ذکور و اناث عرضه خدمات تحصیلی انجام می دادند.

در حال حاضردر تشکیل  این پوهنحی  11 تن اساتید  و 2 تن در بخش اداری (مدیریت عمومی تدریسی و مدیریت اجرايیه) جهت  پیشبرد امور محوله مصروف هستند.

در سالهای آخر رهبری پوهنحی اقتصاد غرض ارتقای ظرفیت اساتادان تلاشهای فراوانی نموده تا زمینه های مختلف را برای استادان مساعد ساخته تا از طریق برنامه های کوتاه مدت و طولانی مدت دانش و مهارت های خویش را در داخل و خارج از کشوردر مقطع ماستری و دکتورا در کشورهای        (المان، ترکیه، هندوستان)  و در داخل در ولایات ( کابل،ننگرهار و بلخ ) انکشاف دهند.

در ضمن برنامه های مختلف دیگر نیز رویکار است تا با همکاری ریاست محترم پوهنتون کندز و وزارت محترم تحصیلات عالی و سایر نهادهای تمویل کننده قادر به ارسال اساتید دیگر نیز به برنامه های دکتورا در سال های آینده به خارج از کشور باشیم.

اهداف استراتیژیک پوهنحی اقتصاد

پوهنحی اقتصاد منیحیث یک نهاد تحصیلی معتبر و شناخته شده به سطح کشور جهت تحقق اهداف، دیدگاه و ماموریت با در نظرداشت ارزش های قبول شده خویش بطور اجمالی  اهداف استراتیژیک زیر را برای  آینده شناسایی نموده و متعهد به تحقق ان می باشد:

 1 کیفیت و برتری تحصیلی.

2 ریفورم و اصلاحات اداری در تمامی بخش های پوهنحی

3 ترویچ و تقویت تحقیق

4 ایجاد و توسعه روابط  پوهنحی اقتصاد با نهاد های داخلی و بیرونی

5 ایجاد کتابخانه الکترونکی برای محصلین

پوهنحی اقتصاد بخاطر تحقق اهداف استراتیژیک فوق الذکر اقدامات و تدابیر لازمه را طبق جدول بندی زمانی با در نظر داشت امکانات و شرایط موجود با طرح و تطبیق پلانهای عملیاتی به سطح پوهنحی ، دیپارتمنت ها استادان و مامورین پیش بینی نموده است.

کمیته های پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز

1 تضمین کیفیت و اعتبار دهی

2 رسیدگی به شکایات

3 فرهنگی ادبی

4 نظم و دسپلین

5 حفظ و مراقبت و حفظ محیط زیست

6 ورزش

7  امتحانات

 

سال 1396 در آمار محصلین پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز

 

پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز متعهد است تا موقف رهبری را در شکل گیری ، ارایه خدمات معیاری تحصیلی و تحقیقات علمی نه تنها در افغانستان بلکه در سطح داشته باشد و از طریق عرضه خدمات تحصیلی معیاری و غیرجانبدارانه با گسترش همکاری و توامیت  با نهاد های معتبر جهانی در این عرصه موقف خویش را حفظ نموده وهر چه بیشتر تقویه  می نماید.