خلص بیوگرافی پوهنحی ستوماتولوژی

 

پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز در سال 1392 بعد از منظوری ریاست جمهوری در سه دیپارتمنت 1 داخله عمومی 2 جراجی عمومی 3 ستوماتولوژی اطفال در چوکات تشکیلات پوهنتون کندز شروع به فعالیت نمود که در سال اول فعالیت خویش (1392) در دور اول پذییرش بتعداد 100 نفر محصل را جذب نمود و در پزیرش دوم بتعداد 20 محصل جذب نموده که مجمعوعاٌ 120 محصل در سال اول در بخش PCB ثبت نام و شروع به فعالیت نمود

ریس پوهنحی

پوهنیار داکتر سید حامد "هاشمی"

استاد مطابق تشکیل اصلی پوهنحی

 1. دیپارتمنت داخله سه تن
 • پوهیالی نعمت الله "زهیر"
 • پوهیالی عبدالرحیم "عابدی"
 • نامزد پوهیالی فرخنده "همایون"
 1. دیپارتمنت جراحی دو تن
 • پوهنیار سید حامد "هاشمی"
 • نامزد پوهیالی فرحت "همایون"
 1. دیپارمنت ستوماتولوژی اطفال یک تن
 • نامزد پوهیالی فرشته

محصلین بر حال

 1. صنف اول سال دوم 65 تن  
 2. صنف دوم سال سوم 57 تن
 3. صنف سوم سال چهارم 66تن
 4. صنف چهارم سال پنجم 61 تن

در مجموع پوهنحی ستوماتولوژی دارای 249  محصل میباشد که از جمله 35  تن از طبقه اناث و 214 تن را محصلین طبقه ذکور تشکیل میدهد.