معرفی پوهنځی تعلیم وتربیه :

پوهنځی تعلیم وتربیه در سال 1385 در چوکات پوهنتون کندز ایجاد گردید وتوسط استادان متجرب در رشته های مختلف علوم پروسه تدریس آن پیش برده میشود.

تعلیم وتربیه یکی از نهاد های با اهمیت اجتماعی است یعنی واقعیت است که بر اثر نیاز های انسان در رابطه با یک دیگر ومسیر تحولات اجتماعی بوجود آمده ،شکل  گرفته وتحول یافته است اکنون جامعه وجود ندارد که درتداوم واستمرار حیات خود وابسته به تعلیم وتربیه نباشد این پدیده جهان شمول درهمه عصرها وزمانه ها در همه اجتماعا ت بشر برای پیشرفت وترقی انسان ها نقش اساسی داشته ودارد.

     بدون تعلیم وتربیه انسان ها بدون آینده هستند کشور های که  به تعلیم وتربیه کمتر توجه دارند  ویا به آن ارزش کمتر قایل میباشند دیده میشود که چنین کشورها ازکاروان تمدن بشریت خیلی ها فاصله داشته وهمیشه در رنج وتنگ دستی فقر وگرسنگی به سر میبرند.

    آموزش وسیله است که انسان ها به واسطه آن به زنده گی حرفوی خود شکل میدهد وآینده را مطابق به میل وآرزو خویش مهیا میکنند وبرآن تسلط می یابند.

  اگر آموزش متوقف شود زنده گی خاموش میگردد یعنی همین آموزش به تعبیر بهتر یاد دادن ویاد گرفتن است که همه انسان ها به نحوه به آن در گیری داشته اند ودرگیری دارند ودرگیری خواهند داشت چون هیچ لحظه از زندگی انسان ها خالی از آموزش نیست وهیچ انسان را نمی توان یافت که یاد نگرفته باشد ویا یاد نداده باشد اما گاهی یاد دادن ها ویاد گرفتن ها در زنده گی ما خیلی جدی وپررنگ ، گاهی هم ضعیف وآنقدر جدی وپر رنگ نمی باشد ولی آموزش بصورت دوام داروجود دارد.

      پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز با سابقه  بیشتر از 40 سال اکادمیک که دارد همواره در پی برآورده شدن اهداف می باشد که از زمان ایجاد خود تا اکنون وبعد ها که مرکز زون شمال شرق بوده واصالت و رسالت میهنی ووظیفوی خویش را در این راستا بدون هر نوع خسته گی دنبال وتعقیب می نماید.

پوهنځی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز اکنون دارای یازده  دیپارتمنت  فعال میباشد از قبیل:

  1. دیپارتمنت  ثقافت اسلامی .
  2. دیپارتمنت بیولوژی .
  3. دیپارتمنت کیمیا.
  4. دیپارتمنت فزیک.
  5. دیپارتمنت تاریخ.
  6. دیپارتمنت جغرافیه .
  7. دیپارتمنت زبان وادبیات دری.
  8. دیپارتمنت زبان وادبیات پشـــتو.
  9. دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی.

      10 - دیپارتمنت ریاضی.

 11- دیپارتمنت روانشناسی