ریس پوهنحی

پوهنیار داکتر سید حامد "هاشمی"

استاد مطابق تشکیل اصلی پوهنحی

  1. دیپارتمنت داخله سه تن
  • پوهیالی نعمت الله "زهیر"
  • پوهیالی عبدالرحیم "عابدی"
  • نامزد پوهیالی فرخنده "همایون"
  1. دیپارتمنت جراحی دو تن
  • پوهنیار سید حامد "هاشمی"
  • نامزد پوهیالی فرحت "همایون"
  1. دیپارمنت ستوماتولوژی اطفال یک تن

         نامزد پوهیالی فرشته