نخستین دور امتحانات کانکور بست های جمعی اصلاحات اداری و خدمات ملکی

25 حمل, 1397

امروز پنجشنبه مورخ 1397/1/23، نخستین دور امتحانات کانکور بست های جمعی اصلاحات اداری و خدمات ملکی با حضور داشت مقامات دولتی در پوهنتون کندز آغاز گردید.

Pages