آگهی! موضوع: امتحان لسان انگلیسی(HEDP)

14 Feb, 2018

آگهی!
موضوع: امتحان لسان انگلیسی(HEDP)
ریاست محترم ارتباط خارجه طی ایمل به عموم کاندیدان محترم بورسهای ماستری (HEDP) بانک جهانی سال 2018 رسانیده می شود که امتحان لسان انگلیسی (APTIS) از طریق اداره برتش کنسل در پوهنحی کمپیوتر ساینس پوهنتون کابل طبق تقسیم اوقات ذیل اخذ می گردد.
فیس ثبت نام مبلغ/80 دالر امریکایی می باشد که 70 دالر آن از طریق اداره HEDP بانک جهانی پرداخت میشود و10 دالر آن از طرف کاندید پرداخت می شود، کاندیدان محترم دو قطعه عکس، کارت پوهنتون پاسپورت یا تزکره اصلی با خود داشته باشند، بدون اسناد فوق شامل امتحان شده نمیتواند.
اخذ امتحان پوهنتون های ولایات کابل، کندز، پروان، پنجشیر، غزنی ، البیرونی و لوگر مطابق تقسیم اوقات بتاریخ Febaruary19 ساعت 08:30 آغاز می گردد کاندیدان محترم مطلع باشند.