ابلیس روزی فرشته بود

25 Nov, 2017

بتاریخ 2 قوس 1396هـ ش
محفل نقد و روگشایی کتاب تحت عنوان " ابلیس روزی فرشته بود" مجموعه شعری پوهیالی محمدنعیم رحیم عضو کادر علمی دیپارتمنت زبان وادبیات انگلیسی پوهنحی تعلیم وتربیه پوهنتون کندز، با حضور داشت مقامات دولتی، فعالان جامعه مدنی، شاعران، نویسنده گان، فرهنگیان و ده ها تن محصلان در تالار تدریسی پوهنحی اقتصاد پوهنتون کندز برگذار گردید.