ارتقای ظرفیت تحصیلی

05 Sep, 2018

 

سه شنبه مورخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۷
به تعقیب اهداف تعین شده استراتیژیک، برای ارتقای ظرفیت تحصیلی اعضای هیأت علمی پوهنتون کندز، محترمان هریک:
پوهنیار حسیب الله ناصری سرپرست پوهنځی کمپیوتر ساینس، پوهنیار محمد ایاز "حکیمی" عضو هیت علمی دیپارتمنت تربیت بدنی پوهنځی تعلیم و تربیه جهت فراگیری دوره ماستری به کشور چین و محترمه پوهنیار رویا جان "انوری" عضو هیت علمی دیپارتمنت بیولوژی پوهنځی تعلیم و تربیه به کشور های هند اعزام گردیدند، بدینوسیله ضمن آرزوی موفقیت به استادان گرامی از حمایت همه جانبه رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی صمیمانه تشکر و قدردانی می نمائیم.