اطلاعیه ریاست پوهنتون کــندز

08 Apr, 2019

شنبه: ۱۷ حمل ۱۳۹۸
اطلاعیه ریاست پوهنتون کــندز
به اثر سعی و تلاش های متداوم، رهبری پوهنتون کندز، دیپلوم های فراغت فارغان محترم سال 1397 پوهنځی های:
شبانه تعلیم و تربیه.
شبانه حقوق.
زراعت.
اقتصاد.
حقوق و علوم سیاسی بخش روزانه.
کمپیوتر ساینس، بعد از طی مــــراحل قانونی از ریاست محترم عمومی امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا مواصلت ورزیده است.
فارغان محترم پوهنځی های فوق الذکر غرض اخذ دیپلوم فراغت خویش ، ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه تاریخ ۲۰حمل ۱۳۹۸با اصل تذکره تابعت و کارت هویت دوران محصلی شان به آمریت امور محصلان پوهنتون کندز مراجعه نمایند.
نشرات پوهنتون کندز