اطلاعیه ریاست پوهنتون کندز

22 May, 2018

 

سه شنبه مورخ اول جوزا 1397:
اطلاعیه ریاست پوهنتون کندز:
دیپلوم های فراغت فارغان سال 1396 پوهنځی های:
1. حقوق و علوم سیاسی.
2. حقوق و علوم سیاسی بخش شبانه.
3. تعلیم و تربیه.
4. بخش شبانه تعلیم و تربیه پوهنتون کندز پس از طی مراحل قانونی طبق طرزالعمل از سوی ریاست محترم عمومی امور محصلان وزارت تحصیلات عالی ج.ا.ا مواصلت ورزیده است و از جانب محترم پوهنمل دوکتور خیبر سیفی ریس پوهنتون جهت توزیع به فارغان رسما به معاونیت محترم امور محصلان پوهنتون کندز سپرده شد.
فارغان محترم سال 1396 پوهنځی های فوق الذکر میتوانند، جهت اخذ دیپلوم فراغت شان ساعت 9:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 2 جوزا 1397 به امور محصلان پوهنتون کندز مراجعه نمایند.