اطلاعیه ریاست پوهنتون کندز

04 Aug, 2018

پوهنتون کندز

اطلاعیه ریاست پوهنتون کندز:
چنانچه برای داوطلبان محترم کانکور بهتر معلوم است که همه ساله بعد از اعلان نتایج کانکور، فورم شکایات برای داوطلبان متعرض توزیع میگردد.
داوطلبان در صورت داشتن شکایت و عدم قناعت به انتخاب و یا عدم موجودیت نام در نتایج کانکور 1397/1396 از تاریخ نشر اعلان الی تاریخ 16 اسد 1397 به آمریت امور محصلان ریاست پوهنتون کندز جهت خانه پری فورم شکایات با یک قطعه عکس و کاپی تذکره هویت مراجعه نمایند.
با احترام
ریاست پوهنتون کندز