اطلاعیه ریاست پوهنتون کندز

08 Aug, 2018

 

دوشنبه مورخ 15اسد 1397 :
اطلاعیه ریاست پوهنتون کندز: 
به اطلاع عموم محصلان صنوف ( دوم الی پنجم ) پوهنځی های مربوط پوهنتون کندز رسانیده میشود که، آغاز دروس بخش (شبانه و روزانه) پوهنتون کندز تاریخ 16 اسد 1397 میباشد.
محصلان محترم پوهنځی های مربوط پوهنتون کندز جهت دورس خویش سر از روز سه شنبه تاریخ 16 اسد 1397 حاضر گردند.