اطلاعیه پوهنتون کندز

12 Sep, 2018

اطلاعیه پوهنتون کندز:
جدید الشمولان (صنف اول سمستر اول) کانکور 1397 محترم پوهنځی های مربوط پوهنتون کندز جهت( ثبت نام) طبق جدول ذیل بتاریخ معینه مراجعه نمایند.
با احترام 
آمریت امور محصلان پوهنتون کندز!