امتحانات سمستر خزانی پوهنحی های مختلف پوهنتون کندز رسمآ آغاز گردید

26 Nov, 2017

امروز یکشنبه مورخ 5 /9/ 1396هـ ش، امتحانات سمستر خزانی پوهنحی های مختلف پوهنتون کندز رسمآ آغاز گردید.
پوهنمل دوکتورخیبر"سیفی" رییس پوهنتون کندز، پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی و پوهنمل عبدالقدوس" اصولی" معاون امور محصلان از جریان اخذ امتحانات سمستر خزانی بازدید به عمل آورده و برای محصلان از بارگاه ایزد متعال موفقعیت های مزید را استدعا نمودند.