امتحانات کانکور سال ۱۳۹۸

08 May, 2019

چهارشنبه: ۱۸ ثور ۱۳۹۸
امتحانات کانکور سال ۱۳۹۸، عمومی، متفرقه و شبانه با اشتراک محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون و سرپرست مقام ولایت کندز، پوهنمل دوکتور خیبرسیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهندوی دوست محمد ‹فیضی› رئیس محترم کمیته کانکور ولایت کندز، محترم صفی الله ‹ محزون› آمرامنیت ولایت کندز، هیآت محترم اعزامی اداره ملی امتحانات کانکور و استادان محترم ساعت ۶:۳۰ صبح با آیات چندی از کلام الله مجید توسط پوهنیار عبدالمیبن عالمی و سنخرانان (رهبری پوهنتون کندز، رئیس محترم کمیته کانکور ولایت کندز، معاون و سرپرست مقام ولایت کندز) با ارایه معلومات بالنوبه برای داوطلبان محترم آرزو موفقعیت نموده با باز کردن صندوق ها، امتحان رسمآ آغاز گردید.
نشرات پوهنتون کندز