امروز یکشنبه مورخ 8 دلو 1396، اعضای کمیسیون پاک کاری و تنظیم شهر تحت ریاست محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت کندز

29 Jan, 2018

امروز یکشنبه مورخ 8 دلو 1396، اعضای کمیسیون پاک کاری و تنظیم شهر تحت ریاست محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت کندز درحالیکه آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت کندز و اعضای جامعه مدنی ایشان را همراهی میکرد به ریاست پوهنتون کندز تشریف آورده با رهبری و اساتید این نهاد اکادمیک در باره طرح پاک کاری و بهبود وضعیت شهر خواستار نظریات و پیشنهادات استادان این نهاد علمی شدند.