انجمن علمی محصلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز

06 Oct, 2018

 

پنجشنبه مورخ ۱۲ میزان ۱۳۹۷، ( انجمن علمی محصلان پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز) با حضور داشت پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان، پوهنیار احمدنبی استانگزی سرپرست معاونیت مالی واداری، پوهیالی نظام الدین نیکزاد رئیس پوهنحی حقوق و علوم سیاسی، استادان، مهمانان و محصلان در تالار کلینیک حقوقی پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی این نهاد علمی رسمآ افتتاح گردید.