اولین روز پروسه بایومتریک امتحان کانکور ۱۳۹۸

07 May, 2019

یکشنبه ۱۵ثور ۱۳۹۸ 
اولین روز پروسه بایومتریک امتحان کانکور ۱۳۹۸ ساعت ۶ صبح رسما با نظم تمام در پوهنتون کندز آغاز گردید قابل تذکر است که پروسه بایومتریک برای مدت سه روز از تاریخ ۱۵ ثور الی سه شنبه ۱۷ ثور بر اساس روزهای معین درج شده در کارت شمولیت ادامه خواهد داشت. و روز چهارشنبه بر اساس روزهای درج شده در کارت شمولیت اولین روز امتحان کانکور ساعت ۶صبح آغاز خواهد شد بنا داوطلبان محترم روز چهارشنبه ۱۸ ثور ساعت ۶ صبح برای ورود به امتحان در مقابل درب ورودی پوهنتون کندز حاضر باشند.
نشرات پوهنتون