بررسی و مقایسه انتخابات ایالات متحده امریکا وافغانستان

31 Mar, 2019

سه شنبه: ۱۳۹۸/۱/۶
کنفرانس علمی تحت عنوان( بررسی و مقایسه انتخابات ایالات متحده امریکا وافغانستان) از طرف پوهیالی نصرت الله اکبری استاد دیپارتمنت اداره ودیپلوماسی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندزغرض ارتقا از رتبه علمی پوهیالی به پوهنیار «صهیونیسم و چگونگی تاسیس اسرائیل در سرزمین فلسطین» از طرف پوهیالی ذبیح الله «فائز» استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز جهت ارتقا از رتبه علمی پوهیالی به رتبه علمی پوهنیار در کلینیک حقوقی ریاست پوهنتون کندز دایر گردید.
در این کنفرانس علمی محترم پوهنیار روح الله رویین معاون علمی، روسای محترم پوهنځی ها و اساتید محترم اشتراک ورزیده بودند.
کنفرنس ارائه شده از طرف داوران مورد تشویق و تایید قرار گرفته و با جمع بندی نظریات اشتراک کننده گان و دعاییه به پایان رسید.