برنامه رقابتی نخبگان فکر

25 Nov, 2018

 

پنجشنبه مورخ 1 قوس 1397، تعدادی از محصلان که در قسمت برگزاری برنامه رقابتی نخبگان فکر در انجمن علمی و ظرفیت سازی محصلان پوهنځی اقتصاد همکاری نموده بودند از طرف محترم پوهنمل عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان پوهنتون کندز برایشان لوح تقدیر تفویض گردید.