بزرگترین امتحان رقابتی کتابخوانی

08 Oct, 2018

 

یکشنبه مورخ 15 میزان 1397
بزرگترین امتحان رقابتی کتابخوانی با اشتراک (285) تن از محصلان پوهنتون کندز تحت رهبری معاونیت امور محصلان از سوی انجمن علمی ظرفیت سازی پوهنځی اقتصاد با حضور داشت رهبری پوهنتون کندز، ریس و اساتید پوهنځی اقتصاد و اعضای انجمن، رسمآ افتتاح گردید.
در افتتاح این محفل باشکوه رهبری پوهنتون کندز ضمن مهم خواندن چنین امتحانات رقابتی را برای ترویج فرهنگ کتابخوانی مهم دانسته، و خاطر نشان ساختند، که هم اکنون پوهنتون ها در دنیا وارد نسل سوم و چهارم گردیده پوهنتون ها نسل اول سند گرا و یا مدرک گرا، پوهنتون های نسل دوم علم محور، پوهنتون های نسل سوم با محوریت تولیدات و پوهنتون های نسل چهارم با هدف تولید و رفاه در زندگی مردم ، در دنیا گسترش یافتند. باید پذیرفت که در افغاستان برای تحقق بخشیدن به پوهنتون های نسل سوم و چهارم عزم راسخ نیاز به گام های عملی داریم بنآ با تمام توان و انرژی میخواهیم پوهنتون کندز را با تیم کاری خویش وارد مراحل ابتدایی نسل سوم بسازیم.