بهره برداری از سه عراده موتر که جدیدا جهت حمل و نقل استادان و پرسونل اداری پوهنتون کندز

30 Dec, 2017

بهره برداری از سه عراده موتر که جدیدا جهت حمل و نقل استادان و پرسونل اداری پوهنتون کندز به این اداره اهدا گردیده اند.

امروز شنبه مورخ 9 جدی 1396، سه عراده وسایط نقلیه پوهنتون کندز (یک عراده کاستر مادل 2017، ازطرف مقام محترم وزرات تحصیلات عالی به حمایت مالی دفتر (HEDP) یک عراده هایس مادل 2011 و یک عراده نیسان 2007 ازسوی دفتر محترم (USWDP) به حمایت مالی دفتر (USAID) که جدیدا به پوهنتون کندز اهدأ گردیده است، با جمع از استادان و همکاران بخش های اداری پوهنتون کندز طی مراسم رسمی با قطع نوار به بهره برداری سپرده شد.
بدینوسیله از همکاری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج، ا، ا و همکاران بین المللی خویش، ضمن تشکر و قدردانی خواهان همکاری بیشتر با این نهاد تحصیلی می باشیم.