به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی

04 Jul, 2019

به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی، رهبری پوهنتون کندز کمیته ی با صلاحیت را جهت نظارت وارزیابی از پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی در کندز توظیف نمود که این کمیته بعد ازاین از اجراات پوهنتون ها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درکندز وقتاًفوقتاً نظارت وارزیابی نموده ونتیجه آن را رسماً به وزارت محترم تحصلات عالی گذارش خواهند داد. 
در روز های آغازین این پروسه، مؤسسه خصوصی امام محمد شیبانی توسط اعضای کمیته هر یک پوهنیار روح الله "رویین" معاون علمی، پوهندوی عبدالقدوس "اصولی"معاون امور محصلان، پوهنیار نصیراحمد"سراج" آمر تضمین کیفیت واعتباردهی پوهنیارعبیدالله"عبید" عضو کمیته ی تضمین کیفیت مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفت.
نشرات پوهنتون کندز