تطبیق پروژه های بنیادی

01 Apr, 2018

 

تطبیق پروژه های بنیادی یکی از اهداف اساسی رهبری پوهنتون کندز است.
اعمار تعمیر برای پوهنځی کمپیوترساینس و پوهنځی وترنری یکی از اهداف و وعده های یک سال قبل از امروز ما بود که باید اجرا میشد، این تعمیر که دارای 24 صنف درسی و شعبه کاری، یک سالون برای دروس عمومی، سیستم آب رسانی مجهز و... میباشد از بودجه انکشافی وزارت تحصیلات عالی ج،ا،ا اعمار میگردد. قابل یاد آوری است که هم اکنون پوهنتون کندز با داشتن 7 پوهنحی روزانه و دو پوهنحی شبانه تنها دارای 27 صنف درسی میباشد و از همین سبب این نهاد تحصیلی در چهار تایم مختلف/روز فعالیت می نماید، با تطبیق این پروژه مشکلات زیاد این نهاد تحصیلی از این ناحیه مرفوع خواهد شد.