تقدیر نامه

11 Mar, 2019

یکشنبه: ۲۰ حوت ۱۳۹۷
محترم پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز به اساس دست ها آوردها و کارکردهایشان که در این نهاد تحصیلی داشته اند از طرف رهبری ولسی جرگه شورای ملی کشور مورد تقدیر قرار گرفتند.