جریان کار انتقال شبکه فایبر نوری به پوهنتون کندز

03 Dec, 2017

امروز شنبه مورخ 1396/9/11 از جریان کار انتقال شبکه فایبر نوری به پوهنتون کندز دیدن به عمل آمد.
با وصل شدن این شبکه سرعت انترنیت به (20mb) ارتقاء می یابد و تمام شعبات تدریسی، اداری و حتی لیلیه ها تحت پوشش شکبه انترنیتی (فایبر نوری) قرار خواهند گرفت.