جلسه اداری

12 May, 2018

 

امروز پنجشبنه مورخ 20/2/1397، جلسه اداری با اشتراک پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز و معاونین محترم شان، روسای محترم پوهنحی ها، آمرین و کارمندان اداری در تالار جلسات این نهاد علمی تدویر گردید.
نخست جلسه با آیات پاک ملکوتی توسط محترم حضرت الدین مدیر عمومی تدریسی پوهنحی وترنری آغاز شد سپس در جلسه پیرامون موضوعات چون: ارزیابی مامورین، مجازات و مکافات، تکمیل نتایج باقی مانده از چندین سال به اینسو، رسیدگی به بدل اعاشه محصلان، ایجاد سهولت به مراجعین و دریافت راه حل به چالش های موجود بحث و گفتگو صورت گرفته مواردی هم به تصویب رسید.
دراخیر جلسه با دعاییه به پایان رسید