جلسه بازنگری

02 May, 2019

۱۱/۲/۱۳۹۸
جلسه بازنگری مرور دوره ای از برنامه های علمی ۱۰ دیپارتمنت در هفت پوهنځی به رهبری پوهنیار روح الله ‹رویین› معاون علمی پوهنتون کندز و با اشتراک آمر تضمین کیفیت ، آمر تحقیقات علمی و آمرین دیپارتمنت ها در تالار جلسات پوهنتون کندز تدویر گردید، درین نشست در مورد ارزیابی و طرز العمل های مرور دوره ای برای آمرین دیپارتمنت ها و استادان مربوطه رهنمایی صورت گرفت و با شنیدن نظریات اشتراکنندها جلسه خاتمه یافت.