جلسه در دفتر ریاست پوهنتون کندز

12 Jun, 2019

امروز شنبه مورخ 19/3/1398
طی جلسه در دفتر ریاست پوهنتون کندز .
محترم روح الله رویِین روی مروری دوره ئ برنامه های علمی وبر نامه های که قرار است در سال جاری 1398در پوهنتون کندز تحت پروسه مروری دوره ئ قرار بگیرند به روسای پوهنځی ها و آمرین دیپارتمنت ها ی مربوطه که محترم پوهنمل دوکتور خیبر سیفی ریس پوهنتون کندز ومحترم پوهندوی عبدالقدوس اصولی معاون امور محصلان نیز حضور داشتند توضیحات خویش را ارئیه نمودند.