جلسه هیئت رهبری پوهنتون کندز

07 Mar, 2018

مروز چهارشنبه مورخ 16 حوت 1396، جلسه هیئت رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" در تالار کنفرانس های این نهاد اکادمیک دایر گردید.
در این جلسه محترم پوهنوال محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، محترم پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، روسای محترم پوهنحی های و استادان اشتراک ورزیده بودند.
در جلسه بحث روی موضوعات ( پابندی محصلان به حاضری، تاکید پیرامون چگونکی شیوه تدریس و مراعات نمودن نظم ودسپلین در محیط اکادمیک صورت گرفت...
جلسه بادعاییه به پایان رسید