جلسه کمیته نصاب تحصیلی

14 Feb, 2018

امروز شنبه 21 دلو 1396، جلسه کمیته نصاب تحصیلی تحت ریاست پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" با اشتراک اعضای این کمیته در دفتر معاونیت علمی پوهنتون کندزدایر گردید.
در جلسه روی موضوع شامل اجندا ( تحقیق برنامه های بازنگری نصاب تحصیلی) بحث و گفتگو صورت گرفت.