جلسه ی رهبری پوهنتون کندز

06 Mar, 2019

یکشنبه: ۱۲ حوت ۱۳۹۷
جلسه ی رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز وبا اشتراک پوهنیار روح الله " رویین" معاون علمی، پوهنیار احمدنبی ستانکزی معاون مالی واداری ، روسای محترم پوهنځی ها تدویر یافت.
اشتراک کننده ها در جلسه رهبری پیرامون موضوعات شامل اجندا بحث و گفتگو نمودند.
در اخیر جلسه رهبری با جمع بندی نظریات و دعاییه خاتمه یافت.
نشرات پوهنتون کندز