جلسه ی رهبری پوهنتون کندز

11 Mar, 2019

یکشنبه: ۱۹ حوت ۱۳۹۷
جلسه ی رهبری پوهنتون کندز تحت ریاست پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز وبا اشتراک پوهنیار روح الله " رویین" معاون علمی، پوهنیار احمدنبی ستانکزی معاون مالی واداری، روسای محترم پوهنځی های واستادان پوهنتون کندزدر این نهاد تحصیلی تدویر یافت.
اشتراک کننده ها در جلسه رهبری پیرامون دست آوردها و چالش های موجود بحث و گفتگو نمودند.
در اخیر جلسه رهبری با جمع بندی نظریات و دعاییه خاتمه یافت.