دهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز

21 Jan, 2019

دوشنبه اول دلو1397 دهمین دور شورای عالی علمی پوهنتون کندز با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، پوهنیار احمدنبی ستانکزی سرپرست معاونیت مالی واداری و روسای محترم پوهنځی های پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های این نهاد تحصیلی تدویر یافت
اشتراک کننده ها در شورای علمی پیرامون موضاعات ذیل بحث و گفتگو نمودند.
1- گزارس از فعالیت های آمریت تضمین کیفیت 
2- ترفیع علمی پوهیالی هدایت الله حقمل عضوکادر علمی پوهنځی حقوق علوم سیاسی به رتبه علمی پوهنیار
در اخیر جلسه با جمع بندی و دعاییه خاتمه یافت.