دومین دور جشن محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه بخش (شبانه) پوهنتون کندز

02 Jan, 2018

روز یکشنبه مورخ 10 جدی 1396، محفلی باشکوه بمناسبت دومین دور جشن محصلان پوهنحی تعلیم و تربیه بخش (شبانه) پوهنتون کندز در تالار هوتل خورشید پامیر شهر کندز دایر گردید.