ساحات تفریحی

08 Apr, 2019

یکشنبه: ۱۸ حمل ۱۳۹۸
ساحات تفریحی و چوکی های تزئین¬ی که از طرف کمپنی محترم شبکه مخابراتی روشن در زون شمالشرق با همکاری ریاست محترم مخابرات وتکنالوژی ولایت کندز در محوطه ریاست پوهنتون کندز اعمار و ساخت ساز گردیده بود طی محفل با شکوه ی در حضورداشت محترم پوهنمل دوکتور خیبر ‹سیفی› رئیس پوهنتون کندز، محترم اخترمحمد‹اختر› رئیس مخابرات و تکنالوژی ولایت کندز، محترم محمدعارف ‹عارف› رئیس کمپنی مخابراتی روشن در زون شمالشرق، پوهندوی عبدالقدوس ‹اصولی معاون امور محصلان، پوهنیار احمد نبی ستانکزی معاون مالی واداری، روسای محترم پوهنځی ها و اساتید محترم رسمآ افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.
در اخیر محفل محترمان هریک: محمدعارف ‹عارف› رئیس کمپنی مخابراتی روشن و اخترمحمد ‹اختر› رئیس مخابرات و تکنالوژی ولایت کندز به پاس همکاری های همه جانبه شان از طرف رهبری ریاست پوهنتون کندز مورد تقدیر قرار گرفتند.
نشرات پوهنتون کندز