شورای رهبری پوهنتون کندز

10 Sep, 2017

امروزیکشنبه مورخ 19سنبله1396 شورای رهبری پوهنتون کندز با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندز، محترم پوهندوی محمدیوسف "عزیزی" معاون علمی، محترم پوهنمل عبدالقدوس "اصولی" معاون امور محصلان، محترم پوهنیار عتیق الله "صدیقی" سرپرست معاونیت مالی واداری و روسای محترم پوهنحی ها پوهنتون کندز در تالار کنفرانس های این نهاد اکادمیک دایر گردید.
جلسه با ایات پاک ملکوتی آغازشد سپس محترم پوهنمل دوکتور خیبر "سیفی" رئیس پوهنتون کندزپرامون موضاعات ذیل بحث و گفتگو نمودند.
1 توجه جدی به نصاب تعلیمی و کیفیت آموزش پوهنحی ها.
2 ایجاد کمیته (جدید) تضمین کیفیت به سطح دیپارتمنت ها و پوهنحی ها پوهنتون کندز. 
3 توزیع و حل مشکل بدل اعاشه برای محصلان.
4 الزامی بودن کارت هویت برای محصلان.
5 الزامی بودن یونیفورم جهت نظم ودسپلین بهتر پوهنتون کندز.
در اخر جلسه اشتراک کننده گان پرامون موضوعات ذکرشده غور و بررسی نموده جلسه خاتمه یافت.