فراخوان مقاله کنفرانس علمی اهمیت راه لاجورد

08 Jan, 2019

فراخوان مقاله کنفرانس علمی اهمیت راه لاجورد
قبلاً نیز طی جلسه مورخ ۱۰ جدی ۱۳۹۷ رهبری پوهنتون کندز در مورد اهمیت و ارزش استراتیژیک، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی راه لاجورد که اخیراً بر مبنای تعهد حکومت وحدت ملی تحت رهبری جلالتمآب ریس جمهور ج، ا، ا به بهره برداری رسیده است، قرار است تحت نظر پوهنتون کندز کنفرانس علمی برگزار گردد.
بر مبنای فیصله مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ استادان و محصلین پوهنتون های دولتی، خصوصی و سایر محقیقین که، خواهان سهم گیری در این کنفرانس علمی بودند، خواسته شده بود الی ۲۵ جدی مقالات خویش را ضم ایمیل آدرس و شماره تماس خویش به مدیریت نشرات پوهنتون کندز تحویل دهند، از آنجاییکه هر مقاله نیاز به ارائه دارد امیدواریم محققین محترم الی ۲۰ جدی سال روان مقالات تحلیلی و تحقیقی خویش را با ما شریک سازند، همچنین لازم به ذکر میدانیم که محققین در تحریر مقالات ارسالی نکات ذیل را نیز در داشته باشند.
• نوشتار علمی و تحقیقاتی که صورت میگیرد، نباید نتیجه تحقیقات یک نویسنده دیگر باشد و یا در کدام نشریه منتشر شده باشد.
• مقاله نباید از 20 صفحه استاندارد (A4) بیشتر گردد.
• تحریر کننده دست باز دارد تا به یکی از زبان های ملی کشور (پشتو ، دری) و یا زبان انگلیسی به تحریر مقاله دست بزند.
• صفحات مقاله باید به روی صفحه استاندارد (30*21) به اندازه سایز 13 و وفونت B Mitra تحریر گردد.
• صفحه اول باید شامل نام و نشانی کامل نویسنده و پست الکترونیک (ایمیل) نویسنده باشد.
• نوشتارها علمی و تحقیقاتی باید بترتیب مشمول چکیده، مقدمه، بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلفه مرتبط، نتیجه گیری، منابع و ماخذ باشد.
• چکیده مقاله تحقیقاتی پیرامون راه لاجورد نباید بیشتر از 300 کلمه گردد.
• در صورت وجود جدول ها، تصاویر، نقشه ها، طرحها ونمودارها، عناوین جدول ها با ذکر شماره در بالا و تصاویر، نقشه ها، طرحها ونمودارها با ذکر شماره در پائین عنوان است.
• "عنوان " شامل موضوع مقاله، نام و نام خانوادگي نویسنده و مرتبه علمي و پوهنتون محل تدریس و تحصیل وي است؛ عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتواي نوشتار باشد.
• "چکیده" شرح مختصر، اما جامع از مسایل محتوایي و نوشتاري شامل: بیان مسئله، هدف، نکته هاي مهم و نتیجه بحث است.
• "مقدمــه" شــامل ارائه مســئله اصلــي اســت کــه مــورد پذیــرش و هــدف تحقیق کننده از بررســي و انتشــار آن اســت. در مقدمه مقاله نویسنده باید با توجه به نیاز و سطح مخاطبان و ضمن پرهیز از حاشیه پردازی ،مدخلی برای ورود به بحث اصلی باز کند.
• بدنه تحقیق متشکل از یک یا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق باشد. در این بخش باید مسئله و موضوعی که زمینه‌ساز تحریر مقاله شده و انگیزه اصلی نگارش مقاله مورد نظر بوده است به روشنی و اختصار توضیع داده شود وهمین قسم هدف از تحریر مقاله به روشنی توصیف گردد. مواردیکه در بدنه تحقیق تحریر میگردد باید واقع بینانه باشد.
• نتیجه گیــري شــامل متــن اصلــي مقالــه و بحــث نتیجه گیــري بــا روش منطقــي و مفیــد و روشــن گر مســئله مــورد تحقیق اســت و مي توانــد بــا جــدول، تصویــر و نمــودار و.. هــم راه باشــد.
• سپاسگزاری (در صورت نیاز) قدردانی از موسسات و اشخاصی که در به ثمر رسیدن مقاله تحقیقاتی پیرامون موضوع و یا بهتر انجام شدن فعالیت های مربوط به مقاله تحریر یافته شده تاثیر گذار بودند.
• منابع ماخذ: تمام منابع که در تحریر مقاله نویسنده را کمک نموده با ذکر منابع و حفظ حقوق نویسندگان مطابق به روال ریفرینس نویسی تحریر گردد.
با تشکر
ریاست پوهنتون کندز