لابراتوار مجهز رشته های کیمیا، بیولوژی و فزیک در پوهنتون کندز

27 Nov, 2018

 

سه شنبه ۶ قوس ۱۳۹۷
گامِ دیگری به سوی پیشرفت علمی.
عنقریب لابراتوار مجهز رشته های کیمیا، بیولوژی و فزیک در پوهنتون کندز مورد بهره برداری محصلان عزیز مان قرار خواهد گرفت، بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی همه جانبه از حمایت رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج، ا، ا طبق پیشنهاد های قبلی خویش خواهان لابراتوارهای مجهز در بخش های زراعت، وترنری، ستوماتولوژی و علوم اجتماعی می باشیم.