محترمان هریک:

05 Sep, 2018

 

محترمان هریک:
۱- پوهنیار عبدالرحیم "عابدی" عضو هیأت علمی پوهنځی ستوماتولوژی در رشته بیوشیمی کلینیکی؛ 
۱- محترم پوهنیار احمد نبی "استانکزی" عضو هیأت علمی پوهنځی اقتصاد در رشته اقتصاد؛
دوره تحصیلی خویش را در مقطع ماستری از کشور هندوستان موفقانه به پایان رسانیدند، بدینوسیله این موفقیت بزرگ و دستآورد علمی را برای ایشان و همکاران عزیزمان تبریک عرض میدارم.