محفلی ختم قرآن عظیم الشان

29 May, 2019

5 جوزا 1398
محفلی ختم قرآن عظیم الشان از طرف محصلان، پوهنځی تعلیم و تربیه دیپارتمنت بیولوژی ریاست پوهنتون کندز برگذار گردید.
در این محفل رهبری پوهنتون کندز، روسای محترم پوهنځی ها، استادان و محصلان اشتراک ورزیده بودند.
در اخیر محفل با دعائیه به پایان رسید
نشرات پوهنتون کندز