مسوولیت پوهنتون کندز

15 Apr, 2018

 

«مسوولیت پوهنتون کندز به عنوان یکی از یازده پوهنتون کلیدی افغانستان در قسمت تطبیق بازنگری برنامه های علمی در قبال پوهنتون های محترم بدخشان، تخار و بغلان»
پس از ارائه گزارش اجرات کاری در مورد بازنگری برنامه های علمی، به جلالتماب معین علمی وزارت تحصیلات عالی، رئیس محترم تضمین کیفیت، رئیس انکشاف برنامه های علمی، رئیس موسسات تحصیلات عالی خصوصی، معاونین علمی پوهنتون های کلیدی، معاون علمی پوهنتون کاتب، معاون علمی پوهنتون لیستر انگلستان و مسوول محترم دفتر بریتیش کونسل، به این نهاد تحصیلی به عنوان پوهنتون زون شمال شرق و 11 پوهنتون کلیدی کشور مسوولیت سپرده شد تا مراحل بازنگری برنامه های علمی را در پوهنتون های محترم بدخشان، تخار و بغلان پس از ارائه ورکشاپ به صورت امتحانی آغاز نماید. بر این اساس ارزیابی سالانه و مرور دوریی بین 10 تا 25 فیصد برنامه های علمی، در پوهنتون کندز به طور اساسی و روی دو برنامه به صورت امتحانی به زودترین فرصت در سه پوهنتون بزرگ متذکره آغاز میگردد.