معرفی تعداد از روسای جدید التقرر پوهنحی های پوهنتون کندز

04 Feb, 2019

شنبه ۱۳ دلو 1397
بر اساس پیشنهاد رهبری پوهنتون کندز، لزوم دید و حمایت همه جانبه رهبری مقام محترم وزارت تحصیلات عالی ج،ا،ا ، احکام و منظوری جلالتماب رئیس جمهور ج،ا،ا محترمان هریک:

1- پوهنیار روح الله رویین دارای سند ماستری از کشور سویدن پوهنتون کارلستاد، عضوکادر علمی پوهنځی تعلیم تربیه قرار پیشنهادیه شماره ۳۳۳ مورخ 3/10/1397 وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۳۶۲مورخ ۲۳/۱/ ۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری دربست رتبه دوم (۲) به حیث معاون علمی ریاست پوهنتون کندز.

2- محترم هدایت الله حقمل دارای سند ماستری از کشور هند، عضوکادر علمی پوهنځی حقوق و علوم سیاس قرار پیشنهادیه شماره ۳۳۶ مورخ ۳/۱۰/۱۳۰۷ وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۲۸۵ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم (۲) به حیث رئیس پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کندز.

3- محترم پوهنیار ببرک کروند دارای سند ماستری از کشور هنگری، عضوکادر پوهنځی وترنری قرار پیشنهادیه شماره ۳۳۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۰۷ وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۲۸۴ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم (۲) به حیث رئیس پوهنځی وترنری پوهنتون کندز.

4- محترم پوهنمل دوکتور غلام رسول فضلی دارای سند دوکتورا از کشور هند، پوهنځی زراعت قرار پیشنهادیه شمار ۳۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۷ وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۲۸۳ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم (۲) به حیث رئیس پوهنځی زراعت پوهنتون کندز.

5- محترم پوهنیار مسعود قاسمی دارای سند ماستری از کشور هند، عضوکادر پوهنځی کمپیوتر ساینس قرار پیشنهادیه شماره ۳۴۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۷ وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۲۸۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم (۲) به حیث رئیس پوهنځی کمپیوترساینس پوهتون کندز.

6- محترمه داکتر پوهنیار فرحت همایون دارای سند MD از پوهنتون، عضوکادر پوهنځی ستوماتولوژی قرار پیشنهادیه شماره ۳۳۹ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۷ وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۲۷۷ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم (۲) به حیث رئیس پوهنحی ستوماتولوژی پوهنتون کندز.

7- محترم محمدعزیز عظیمی دارای سند ماستری از کشور هند، عضوکادر علمی پوهنځی اقتصاد قرار پیشنهادیه شماره ۳۴۱ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۷ وزارت محترم تحصیلات عالی و حکم شماره ۲۲۸۱مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در بست رتبه دوم (۲) به حیث رئیس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کندز.

طی محفل با شکوه با حضور داشت محترم حشمت الله رحیمی عرضبیگی معاون مقام ولایت، پوهنمل دوکتور خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندز، روسای محترم ادارت دولتی، مسوولین پوهنتون های خصوصی، استادان پوهنتون کندز، خبرنگارن ومحصلان رسمآ معرفی گردیدند. قابل تذکر است که در ختم محفل از کارکردهای معاون علمی اسبق پوهنتون کندز ستایش و قدردانی به عمل آمده و تحسین نامه که از طرف ریاست پوهنتون کندز به پاس خدمات شایسته شان در نظر گرفته شده بود ازسوی معاون مقام ولایت و رهبری کندز برایشان تفویض گردید. قابل تذکر است که به استثنای ریاست پوهنځی تعلیم و تربیه، این برای اولین بار است که روسای محترم پوهنځی های متذکره در پوهنتون کندز طور رسمی و به منظوری مقام عالی تقرر حاصل می نمایند، جا دارد از همکاری همه جانبه رهبری مقام محترم وزرات تحصیلات عالی ج،ا،ا و مقام عالی ریاست جمهوری صمیمانه اظهار سپاس و قدردانی نمود.