منع خشونت در برابر زنان

31 Mar, 2019

سه شنبه: ۶/۱/۱۳۹۸ 
سیمینار یک روزه تحت عنوان منع خشونت در برابر زنان با اشتراک محترم پوهنمل دوکتور خیبر «سیفی» رئیس پوهنتون کندز، پوهنیارروح الله «روئین» معاون علمی، پوهنیار احمد نبی «ستانگزی» معاون مالی و اداری، لوکابروگری مسوول دفتر محترم یوناما بخش حقوق بشر در زون شمالشرق، پوهنیارمحمد عارف «مبشر» رئیس سارنوالی، سیدحفیظ الله «فطرت» رئیس حقوق بشر، نصیبه «اولکر» رئیس امورزنان ولایت کندز، ستاره «احمدی» نماینده موسسه زنان برای زنان افغان، روسائ پوهنځی ها، استادان و محصلین این نهاد علمی در کلینیک حقوقی پوهنتون کندز برگزار گردید. 
درین سیمینار درباره ازدواج های زیر سن و پیآمد ها ناگوار ان به اشتراک کننده گان آگاهی داده شد و دراخیر مجلس با جمع بندی و خواندن دعائیه خاتمه یافت. نشرات پوهنتون کندز