موضوع: مقرره فیس شبانه

11 Oct, 2018

 

موضوع: مقرره فیس شبانه
وزیر تحصیلات عالی، مورخ ۱۴ میزان در نشستی با نمایندگان محصلان بخش شبانه پوهنتون کابل، مقرره پرداخت فیس برنامه های تحصیلی شبانه پوهنتون هارا به آنان توضیح وتفهیم نمود.
دراین نشست دکتوراحمد سیرمهجور معین مالی واداری، پوهاند بری صدیقی معین امورمحصلان، پوهنمل زبیرصدیقی ریس انکشاف برنامه های علمی، پوهندوی فیصل امین ریس تقرر و ترفیعات و سخنگوی وزارت، محمد ضیا ساحل ریس نشرات از رووسای این وزارت، تفسیره هاشمی معاون امور محصلان و جاوید فانوس رییس اتحادیه محصلان پوهنتون کابل نیز حضور داشتند، دکتور نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی،ایجاد سهولت وزمینه سازی برای نسل جوان در نهاد های علمی را بخشی از مسوولیت های بزرگ وزارت تحصیلات عالی عنوان نمود وگفت او به حیث وزیر ومسوول درجه اول در رأس این نهاد به هیچ روی مشکلات محصلان را نادیده نمی گیرد وهمیشه درهرحال ودرهرگونه شرایط برای کوچکترین مشکل با محصلان نشستِ روبرو داشته وبا احساس مسوولیت به مشکلات آنان رسیدگی کرده است.
وزیر تحصیلات عالی افزود: وقتی مشکلی به اثرتعدیل قوانین ولوایح پیش می آید در آن صورت محصلان به عنوان قشرباسواد وآگاه جامعه باید به وزارت تحصیلات عالی که خانه خود شان است مراجعه کنند ومشکل شان را درچهارچوب منطق طرح و حل کنند. 
وزیر تحصیلات عالی به مسوولان ومراجع ذیربط در وزارت تحصیلات عالی و پوهنتون کابل هدایت داد تا مکتوبی جهت تفهیم محصلان وحتا معاونان تدریسی پوهنتون های که برنامه های تحصیلی شبانه دارند،با در نظرداشت مواد مندرج تعدیل مقرره تحصیلات عالی شبانه که در 27 برج ثور به تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان رسیده بودنوشته وارسال گردد تا سوء تفاهمات رفع وخلاء اطلاعات از قانون ازبین برود.
دکتور نجیب الله خواجه عمری تاکید ورزید که فیس مورد نظرکابینه جمهوری اسلامی افغانستان از سال 1396 به بعد تطبیق می گردد. بنابراین محصلانی که پیش از تعدیل این مقرره شامل بخش های شبانه شدند کمافی السابق فیس های خود را می پردازند و مبلغی که در 27 برج ثور امسال به تصویب رسید شامل حال تمام محصلان برحال از صنف های اول تا صنف های چهار نمی شود.
گفتنی است که بخش های شبانه پوهنتون های مرکز به دلیل عدم امکانات مالی وجواب رد وزارت مالیه برای حمایت از این برنامه هامدتی تعطیل شد وسپس به اثر تلاش وزارت تحصیلات عالی وتعدیل مقررۀ تحصیلات عالی که در 27 ثور امسال صورت گرفت؛مبلغ فیس سمستروار7000 افغانی به تصویب کابینه جمهوری اسلامی افغانستان رسید. واین مقرره سراز سال 1397 مرعی الاجرا می گردد.
منبع: صفحه جلالتماب وزیر تحصیلات عالی ج، ا،ا